Wisuda Pascasarjana (S2) ke 68, Profesi ke 51, Sarjana (S1) ke 136, dan Diploma Tiga (D3) ke 115.