Faculty of Biology

Change Font Size

Change Screen

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Bab XV Cuti Akademik

 
Bagian Kesatu
Pengertian, Persyaratan dan Prosedur Cuti Akademik
 
Pasal 43
 
Cuti akademik dan aktif  setelah cuti akademik  ditetapkan dengan keputusan dekan
 
Pasal 44
 
(1) Cuti akademik dapat diambil apabila:
      a.   telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua)  
            semester;
      b.   mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada dekan dengan
            persetujuan pembimbing akademik dan ketua program studi.
(2) Permohonan  cuti akademik diajukan paling lambat satu bulan sebelum awal masa perkuliahan.
(3)       Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
      a.   kartu mahasiswa yang masih berlaku;
      b.   tanda bukti pembayaran biaya pendidikan sebelum cuti akademik;
      c.   surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan, alat  dan
            bahan laboratorium;
 (4) Cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester selama masa studi dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
 
Bagian Kedua
Hak Mahasiswa Cuti Akademik dan Prosedur Pengajuan Aktif Kembali
 
Pasal 45
 
(1) Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan pada waktu cuti akademik.
(2) Mahasiswa berhak aktif setelah menjalani cuti akademik.
 
Pasal 46
 
Prosedur permohonan aktif setelah cuti akademik adalah :
       a.   Permohonan diajukan secara tertulis kepada dekan paling lambat 1 (satu)
             bulan sebelum   awal masa perkuliahan;
       b.   Permohonan diketahui oleh ketua program studi, dengan dilampiri surat
             keterangan izin cuti akademik.
 
Pasal 47
 
Dalam hal batas waktu cuti akademik habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka dianggap sebagai mahasiswa dengan status tanpa keterangan(TK).

AttachmentSize
PERATURAN AKADEMIK.pdf202.95 KB
You are here